SAMVERKAN & FÖRHANDLING.

Ett bra resultat är beroende av en bra process. Det krävs flera parter för att det ska bli en kreativ process och en öppenhet hos parterna för att förmå att ta tillvara varandras olika perspektiv. För oss är detta särskilt viktigt när det gäller att tillvarata vår medlemmars arbetsmiljö och anställningsvillkor. För att skapa denna öppenhet krävs det att parterna har förtroende för varandra och varandras kompetenser. Detta arbetar Polisförbundet aktivt för att skapa.