ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö är en högprioriterad fråga för Polisförbundets medlemmar. Detta skapar en trygghet för den enskilde medlemmen att Polisförbundet och skyddsorganisationen ständigt bevakar att arbetsmiljön är så säker som möjligt.

En förutsättning för god arbetsmiljö är att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. De förtroendevalda skyddsombuden ska tillvarata medlemmarnas intressen i arbetsmiljöfrågor samt vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombuden har en viktig och central roll i arbetsmiljöarbetet.

Läs också Polisförbundets arbetsmiljöpolitiska program där man får en inblick i hur prioriterade arbetsmiljöfrågorna är.

OHÄLSA

Regionsstyrelsen vill påminna om vikten av att dokumentera ohälsa och olycksfall genom att skriva arbetsskador och tillbud i LISA  systemet. LISA är ett verktyg där vi på ett tydligt sätt kan påvisa bla osunda arbetsförhållanden/processer för att åtgärda och omhänderta dessa.  Vill man ha stöd i processen så kontakta skyddsombudet på din enhet.
Ansvariga för arbetsmiljöfrågor i Region Väst är Björn Johnsson, Magnus Olsen och Mats Lundberg.