KAMRATSKAPSFONDEN

Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst.

Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp.
Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.

Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.

Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 1 oktober
Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461