Uppföljning av motioner från medlemmar i Väst

För Polisförbundet är det viktigt med medlemsinflytande och att vara nära sina medlemmar.
Genom att skriva en motion kan medlemmen på ett direkt sätt påverka vilka frågor Polisförbundet skall arbeta med. Som medlem kan man motionera till kongressen, förbundsregionstämman, förbundsområdets och lokalförbundsområdets årsmöten.

På kongressen 2016 behandlades 59 motioner som skrivits av medlemmar i Väst.
För att uppmuntra och återkoppla till motionärer och blivande motionärer har regionsstyrelsen gjort en sammanställning av alla motioner från region Väst och utfallet av kongressbesluten för dessa.

Kongressbeslutet angående en motion kan vara bifall, besvarad eller avslag.
Finns det flera motioner med liknande innehåll kan man bifalla en och besvara de övriga.
Därigenom ”arbetas” det egentligen med samtliga, men med mindre administration.
Vid kongressen 2016 var det flera motioner som ansågs besvarade därför att man biföll annan motion med samma innebörd. Se nedan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut av kongressen

Sedan tidigare finns det kvarstående bifallna motioner om att verka för höjda ersättningsnivåer för OB, bättre OB för storhelger samt att det alltid ska utgå OB från klockan 06.00 efter fullgjort nattpass. Utöver detta ser Förbundsstyrelsen särskilt positivt på en förändrad syn gällande ersättning för fredagskvällar.

Det har inkommit ett flertal motioner med olika förslag på höjning av OB. Av dessa har förbundsstyrelsen valt att föreslå bifall för motion 142 utifrån det att den är formulerad på så sätt att den kan omfatta även motion 008, 013, 022, 025, 028, 056, 066, 086, 098, 108, 110, 126, 128, 152, 155, 157, 177 och 178. Dessa övriga föreslås bli besvarade. En sådan hantering ger utrymme att verka i samtliga besvarade motioners inriktning, inom ramen för ”Att Polisförbundet verkar för bättre tidskompensation för arbete på obekväm tid”

Det har inkommit ett flertal motioner med olika förslag på arbetstidsminskning. Av dessa har förbundsstyrelsen valt att föreslå bifall för motion 142 utifrån det att den är formulerad på så sätt att den kan omfatta även motion 019, 029, 096, 129, 154 samt 156. Dessa övriga föreslås bli besvarade. En sådan hantering ger utrymme att verka i samtliga besvarade motioners inriktning, inom ramen för ”Att Polisförbundet verkar för bättre tidskompensation för arbete på obekväm tid”

Polisförbundet har sedan en tid tillbaka yrkat, och avser att fortsätta yrka, att övertid som uppstår efter nattpass skall betraktas som kvalificerad.
Det har inkommit ett flertal motioner om ändring av övertid vid utsträckt tjänst. Av dessa har förbundsstyrelsen valt att föreslå bifall för motion 015. En sådan hantering ger utrymme att verka i samtliga besvarade motioners inriktning, inom ramen för att övertid som sker i anslutning till arbetspassets ordinarie sluttid ska anses kvalificerad. Utöver motion 015 föreslår förbundsstyrelsen att motion 028, 098 och 157 ska anses besvarade.

Om man vill läsa hela motionen med svar finns de på Polisförbundets hemsida under Kongress 2016. Där kan man också se om motionen sickats direkt till Polisförbundet nationellt eller om den har behandlats på årsmöte och/eller stämma i region Väst.

Polisförbundet Väst ser gärna att det skrivs fler motioner till lokala styrelser för att de ska behandlas på årsmöten och slutligen på stämman i Väst.

Regionstyrelsen Polisförbundet Väst