Så sätts polislönerna i region Väst

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack helt överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.

Polislönerna i region Väst sätts enligt ett regionalt direktiv som företrädare för arbetsgivare och OFR/P (Polisförbundet) gemensamt ställt sig bakom. Av direktivet som blev klart i dagarna framgår hur de olika potterna ska fördelas i polisområden och regionala enheter. Det handlar om både nationella satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar:

– Tillsammans med Polisförbundet har vi fört konstruktiva samtal som lett fram till direktivet, där vi fokuserar på att lönemässigt främja bland annat poliser med erfarenhet. För oss i regionledningen är det viktigt att fortsätta arbetet med att uppvärdera polisyrket, säger tf. regionpolischef Carina Persson.

Polisförbundets ordförande i region väst, Katharina von Sydow, delar bilden av att dialogen om de nya polislönerna förts i god anda:

– Vi är nöjda med det arbete kring lönedirektivet som vi gjort tillsammans med arbetsgivaren i region Väst. Samtidigt anser vi att revisionsutrymmet är alldeles för litet, men det är inget vi förhandlar om regionalt, utan vi har fått en påse pengar från den nationella nivån som vi nu har att förvalta på bästa sätt. Uppvärderingen av polisyrket får vi fortsätta att påverka genom den politiska nivån, säger Katharina von Sydow.

I botten ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen gör både chef och medarbetare tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

När avstämningssamtalen är avklarade ska cheferna nu ta fram förslag på nya löner – ett förslag som sedan kollektivavtalsförhandlas regionalt i mitten av maj. Först därefter får var och en besked om utfallet.

Alla chefer och arbetsledare lönesätts däremot genom individuella lönesättande samtal. Samma sak gäller även de drygt 300 av Polisförbundets medlemmar i region Väst som själva på förhand angett att de föredrar lönesättande samtal. De samtalen ska vara genomförda med var och en senast 8 maj.

Så här fördelas lönepotterna

Poliser med mer än 6 års erfarenhet och som tjänar under 28 000 kronor (nationell satsning) Parterna är överens om att poliser efter sex års anställning ska ha individuella löner om i genomsnitt minst 28 000 kronor i månaden. De som omfattas av denna satsning är de som blev PA i juli 2010 eller tidigare och har en lön som understiger 28 000 kr. Erfarna poliser som fått stå tillbaka (regional pott, sk. färdriktning) För att främja såväl den långsiktiga kompetensförsörjningen som resultatstimulans ska polisområden och enheter prioritera poliser som både är erfarna och i hög utsträckning bidrar till verksamheten men som till följd av de senaste årens partsgemensamma överenskommelser fått stå tillbaka i sin löneutveckling. Parterna har identifierat 497 medarbetare som kan få del av denna erfarenhetspott. PO Halland (regional pott, sk. färdriktning) Polisområde Halland tillförs extra medel för en strukturell höjning av vissa medarbetare. Satsning beträffande särskilt prioriterade område (nationell satsning) Vid sidan av lönerevisionen finns en satsning på de medarbetare som är placerade i de särskilt prioriterade områdena. Satsningen träffar samtliga medarbetare som kommit till dessa områden sedan förgående RALS och som står under lokalpolischefens befäl, oavsett om de arbetar i yttre eller inre verksamhet. Denna satsning hanteras separat vid sidan av lönerevisionen och målsättningen är att denna ska vara hanterad senast den 19 maj, dvs. vid samma tidpunkt som lönerevisionen formellt ska vara helt klar.


Sammantaget ger den nationella fördelningen ett värde på 2,45 procent, men för regionerna är värdet något högre – 2,48 procent för region Väst – på grund av att Noa och de nationella avdelningarna fått stå tillbaka i den här lönerevisionen till förmån för regionerna.

– När de nationella satsningarna och de regionala potterna är fördelade återstår cirka 2 procent att fördela i region Väst, förklarar Pernilla Bergman, HR-chef i region Väst.

Uppgörelsen gäller enbart medlemmar i Polisförbundet och de som ingår i lönerevisionen per den 1 oktober 2016.