Polislöner klara

Lönerevisionsarbetet har pågått under hela våren, i enlighet med det direktiv och tidplan för genomförande av lönerevisionen som parterna enats om. Nu är de regionala förhandlingarna för polislönerna klara. De nya lönerna gäller retroaktivt från 21-10-01 och förväntas kunna utbetalas med junilönen.

Lönesättande chefer kommer nu att genomföra lönesamtal med sina medarbetare, dessa ska vara genomförda så snart som möjligt. Samtalen kan även genomföras via telefon eftersom det är kort om tid och semesterperioden snart börjar. Samtal kan i de fallen återupptas/kompletteras senare om medarbetare eller chef så önskar.  

-       Årets revision är ytterligare ett steg i uppvärderingen av alla poliser. Det finns fler steg vi behöver ta och vi ser med tillförsikt fram emot resultatet av det arbete som pågår mellan parterna på nationell nivå med de 400 miljonerna.” säger Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow. 

Polislönesatsningen

Polislönesatsningen hanteras denna gång enskilt av arbetsgivaren med stöd av RALS§9.

Eftersom den ordinarie RALS-hanteringen inte ska påverkas av den särskilda polislönesatsningen får medarbetare som träffas av den differentierade satsningen besked i anslutning till lönesamtalet. Även den särskilda polislönesatsningen gäller retroaktivt från 21-10-01 och beräknas kunna utbetalas med junilönen. 

– Det här är ett viktigt steg framåt i våra fortsatta satsningar på polislönerna. Just nu pågår en nationell dialog med arbetstagarorganisationerna om ramarna för de extra budgetmedel till polislöner som har aviserats för kommande år. Det kommer att betyda ytterligare möjligheter till en fortsatt lönemässig uppvärdering av polisyrket, säger regionpolischef Klas Johansson. 

Engångsbelopp

Poliser kommer i anslutning till utbetalning av ny individuell lön även att få ett engångsbelopp utifrån tjänstgöringsgrad under 2021. Engångsbeloppet hanteras nationellt.