Nytt tillfälligt kollektivavtal med anledning av coronapandemin

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet och övriga arbetstagarorganisationer inom Polisen tecknat ett nytt kollektivavtal med anledning av coronapandemin 2020.

Utvecklingen av pandemins effekter är mycket svårbedömd. Polismyndigheten behöver därför kunna säkerställa att uppdraget kan fullgöras oberoende av pandemins fortsatta påverkan på samhället och Polismyndighetens medarbetare.

Mot den bakgrunden har parterna kommit överens om vissa temporära justeringar i gällande lokala kollektivavtal som syftar till att ge Polismyndigheten fler verktyg för att kunna bedriva verksamheten oberoende av pandemins fortsatta utveckling.

– Vi har en extraordinär situation i samhället, säger Rikspolischef Anders Thornberg. För att säkerställa att Polismyndigheten kan fortsätta att ha uppdraget i centrum är det glädjande att vi tillsammans med våra fackliga organisationer kommit fram till denna uppgörelse. Nu finns bättre möjligheter att bedriva verksamhet även om pandemin skulle förvärras.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz kommenterar avtalet så här:

– Polisens samhällsbärande uppdrag måste även fungera i kristider. Vi har därför kommit överens om vad som gäller om det blir förändringar i semesterplaneringen, om semestern måste dras in, hur vi hanterar ett ökat behov av övertid samt hur detta ska ersättas.

Följande temporära justeringar i gällande lokala kollektivavtal har gjorts:

Ökad möjlighet till att flytta arbetspass (tidsförskjutning) samt delvis högre ersättning för detta Möjlighet till ökat uttag av övertid om pandemins fortsatta utveckling kräver det och delvis högre ersättning för sådant övertidsarbete Ökade möjligheter till att avstå från semesterförmån Senarelagt datum för när semesterplanen ska vara beslutad Ersättning om enskild arbetstagares semester därefter behöver återkallas eller avbrytas

Parterna har också enats om ett krislägesavtal som kan aktiveras om pandemins fortsatta utveckling skulle medföra uppenbar risk för att Polismyndigheten annars inte skulle kunna bedriva sin verksamhet på i vart fall en lägsta godtagbar nivå.

Överenskommelsen gäller till den 31 december.

Semesterplanen för 2020 fastslås den 30 april. Det har Polismyndigheten och de fackliga parterna enats om. Här redogör vi för vad det innebär för dig.

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet och övriga arbetstagarorganisationer inom Polisen tecknat ett nytt kollektivavtal med anledning av coronapandemin 2020.

Vad har ni kommit överens om?
Semesterplanen kommer att fastställas den 30 april. Även efter att semesterplanen är lagd kan ändringar behöva göras och nu är vi överens om vilken kompensation du ska få om du berörs.

Regelverket lättas också upp tillfälligt för övertid och tidsförskjutna arbetspass. Även där är vi överens om vilka ersättningar som ska gälla under den här perioden.

Om arbetsgivarens tar initiativ till att återkalla eller avbryta semestern på grund av händelser som uppstått till följd av coronapandemin så ska det i första hand ske med arbetstagare som samtycker till detta.

Du som berörs får då ersättning.

Om din semester återkallas innan den har påbörjats, får du 150 kronor för varje hel semestertimme som återkallas. Om du påbörjat din semester när den avbryts får du 225 kronor för varje hel semestertimme som berörs.


Går det att byta semesterdagar mot annan ersättning?
Ja, det går. Om du avstår din planerade semester den kommande semesterperioden kan du göra en enskild överenskommelse om att sätta av motsvarande värde in i Kåpan Extra eller i form av höjd lön.

Hur mycket övertid kan arbetsgivaren kräva av en enskild medarbetare?
Utöver det som redan är reglerat så kan arbetsgivaren begära att arbetstagare ska arbeta ytterligare 40 timmar övertid per kalendermånad under perioden maj-december 2020. Sådant övertidsarbete ersätts med kvalificerat övertidstidstillägg och kan endast begäras om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det utifrån behov som uppstår till följd av pandemin.

Vad innebär det krisavtal som ni har kommit överens om?
Det är ett avtal som kan aktiveras om pandemins fortsatta utveckling skulle medföra uppenbar risk för att Polismyndigheten annars inte skulle kunna bedriva sin verksamhet på i vart fall en lägsta godtagbar nivå. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.