Nytt förslag: Tillsätt en polisberedning

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottsbekämpning krävs en långsiktig politik som bygger på välgrundade omvärldsanalyser. Polisförbundet föreslår därför att regeringen tillsätter en polisberedning med Försvarsberedningen som förebild.

– Polispolitiken har tyvärr präglats av tvära kast och snabba utspel och har använts i alldeles för stor utsträckning som slagträ i den politiska debatten. Det har inneburit att viktiga politiska beslut har försenats och att Sveriges brottsbekämpande förmåga hamnat på efterkälken, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet föreslår därför att ansvarig minister, Mikael Damberg, får i uppdrag att tillsätta en polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån omvärldsanalyser försöker hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver.

– Vi måste komma ifrån den situation vi har i dag där de inre säkerhetsfrågorna – polisens frågor – präglas av kortsiktighet och oenighet. Med bättre genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott så kommer också den politiska beslutsprocessen att förbättras, säger Lena Nitz.

Polisberedning – för långsiktighet i polisfrågor

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottsbekämpning krävs en långsiktig politik som bygger på välgrundade omvärldsanalyser. Därför vill Polisförbundet att regeringen tillsätter en varaktig polisberedning.

Idag saknas helhetssynen
Rättspolitiken präglas återkommande av tvära kast och snabba utspel. Viktiga ställningstaganden och beslut tycks ibland bygga mer på tyckande än på faktiska omständigheter. Genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott och säkerställa vår inre säkerhet, lyser ofta med sin frånvaro. Det har, tillsammans med avsaknaden av helhetssyn och långsiktiga strategier, starkt bidragit till exempelvis dagens polisbrist.

En varaktig polisberedning
Polisförbundet har föreslagit att regeringen tillsätter en varaktig polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån ordentliga omvärldsanalyser försöker att hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver. Förebilden för arbetsmodellen är det blocköverskridande samrådsorgan som under lång tid funnits för försvarsfrågor, Försvarsberedningen.

En polisberedning skulle medföra att vi får en ordentlig politisk analys av vad som krävs för att polisen, både på kort och på lång sikt, ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott.

Därför driver Polisförbundet frågan om en polisberedning
Med långsiktiga och strategiska beslut grundade i breda politiska överenskommelser ökar förutsättningarna för att riksdag och regering ger polisen och poliskåren de förutsättningar som krävs för att korrekt kunna bemöta utmaningar i samhälls- och brottsutvecklingen.

Se även artikeln i SvD på https://www.svd.se/ministerns-krav-pa-polisen-gangvaldet-maste-ner