Nytt avtal om lokala omställningsmedel klart

Ett nytt avtal om lokala omställningsmedel är klart. Nu kan medel användas till utvecklingsprojekt och ett nytt tillägg har införts.

I det nya avtalet finns flera nyheter som är positiva för verksamhet och medarbetare, bland annat kan omställningsmedel nu användas för olika typer av tidsbegränsade utvecklingsprojekt och det har även införts ett tillägg vid vissa längre kommenderingar. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2018.

Malin Thor, ombudsman Polisförbundet, ser stora fördelar med förändringarna i det nya avtalet.

– Bland annat har det funnits en utvecklingspotential när det gäller det regionala inflytandet. Avtalet medger nu helt andra möjligheter för parterna på avdelnings- och regional nivå att tillsammans identifiera och genomföra utvecklingsprojekt med hjälp av denna finansiering.

Några förändringar och tillägg i avtalet

Under 2018 avsätts drygt 30 miljoner kronor för tillfälliga utvecklingsprojekt med omställningsliknande syfte inom regioner och avdelningar. Det ska främja både verksamhet och medarbetarnas utveckling. Hur mycket av dessa medel som regionerna och avdelningarna kan använda avgörs av antalet anställda man har – men med en lägsta nivå på 200 000 kr. Parterna på regions- respektive avdelningsnivå ska tillsammans föra dialog om tänkt syfte och ändamål för de utvecklingsprojekt man vill finansiera. Förflyttningstillägg vid geografisk förflyttning om förflyttningen är mer än 5 mil och innebär dagspendling om mer än 60 minuter. Tillägget är då 1 500 kr/mån under 12 månader. Ett nytt tillägg vid tillfällig geografisk förflyttning har också införts. Tillägget gäller vid vissa längre kommenderingar (minst tre månader) förutsatt att avståndsangivelserna är uppfyllda (mer än 8 mil och 90 min). Tillägget är på 7 000 kr/mån.

Bakgrund till avtalet

I april 2016 träffade parterna ett lokalt avtal om omställningsmedel för Polismyndigheten. Parterna enades redan då om att en uppföljning av avtalet skulle ske för att kunna utveckla och vid behov revidera avtalet. Under våren 2017 genomfördes därför dialoger med representanter från parterna på region- och avdelningsnivå för att fånga verksamhetens behov vad gäller vidareutveckling av avtalet.

Efter denna genomlysning kom man fram till att avtalet behövde förändras. Det handlade både om kvalifikationskrav och vilka aktiviteter som avtalet omfattade men också om att omställningsmedlen i alltför liten utsträckning använts till förebyggande och verksamhetsutvecklande insatser. Ett behov av större regionalt inflytande identifierades också.

Lokala omställningsmedel -protokoll och kollektivavtal