Nu krävs rejäla satsningar på lönerna – avtalsyrkandena överlämnade

Löneökningar väl över märket. Det är det viktigaste kravet i de yrkanden Polisförbundet nu lämnat till Polismyndigheten.

– Nu måste lönerna höjas så att avhoppen minskar och att fler lockas tillbaka till yrket. Tidigare löneökningar har inte varit tillräckliga, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Polisers löner måste upp till en nivå där polisflykten upphör och poliser som slutat kan lockas tillbaka. Lönerna måste också upp till en nivå som leder till fler kvalificerade sökande till polisutbildningen.
– Det här är absolut nödvändigt för att lösa polisbristen och de allvarliga konsekvenser den får. Medborgarna påverkas i dag av att poliserna är för få och det är inte acceptabelt, säger Lena Nitz.
Målet är att få till en löneökning som ligger betydligt högre än det så kallade märket.
– Vi har arbetsgivaren, politikerna och allmänheten med oss. Den här avtalsrörelsen måste leda till ett tydligt steg i uppvärderingen av polisyrket. Men det kommer att krävas ytterligare steg i kommande avtalsrörelser och ytterligare resurstillskott längre fram, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Hur stor del av de extrapengar som regeringen tillskjutit utöver Polismyndighetens äskade summa som kommer att gå till löner är för tidigt att säga.
– Men självklart vill vi att så mycket som möjligt av pengarna går till höjda löner. Det är absolut nödvändigt, säger Niklas Simson.
Före årets slut hoppas Polisförbundet kunna presentera resultatet av förhandlingarna.

Några av yrkandena:

Löneökningar i revisionen väl över märket. Ytterligare löneökningar med stöd av §9 i det statliga ramavtalet, det vill säga överenskommelse om lön vid nyanställning och ny lön under pågående anställning. Premiera poliser som tar på sig extrauppdrag genom tidsbegränsade lönetillägg. Ge skötselersättning till hundförare. Inför OB efter klockan 6 på nattpass och se över övrig OB-struktur och dess nivåer. Inför arbetstidsförkortning mellan klockan 19-22. Fler tillfällen måste ge rätt till kvalificerad övertid istället för enkel övertid. Omarbeta restidsregleringen.