Motionera till stämman eller kongressen

Nu är det hög tid för medlemmar i Polisförbundet att skriva motioner till Förbundsregion västs stämma eller till Kongressen i höst. Motioner ställda till Förbundsegion västs stämma skall vara oss tillhanda senast 1 mars 2018 och skickas till polisforbundet.regionvast@polisen.se
Motioner ställda till kongressen skall skickas till förbundskansliet senast den 1 april 2018.

Så skriver du en motion
Att skriva en motion är inte så formellt och svårt som det kan verka. Det finns dock vissa givna normer för att man lättare skall kunna ta ställning till dess innehåll.

Börja med en tydlig rubrik som säger vad motionen handlar om. Inled motionen med att beskriva själva problemet till det som du vill förändra eller påverka. Inledningen kan vara relevant bakgrundsfakta eller exempel ur det verkliga livet. Ju bättre man kan tydliggöra problemet desto lättare är det att få förståelse för problemet av dem som senare läser motionen och skall besluta om bifall eller avslag. Tänk på att skriva kortfattat. Använd enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Därefter föreslår man i en kort sammanfattning vad man vill att Polisförbundet skall göra åt problemet. Sist sammanfattar du dina förslag i en eller flera ”att-satser”. Det gör det lättare att ta ställning för eller emot motionen för de som senare skall besluta på stämman eller kongressen. ”Att-satserna” kan man skriva enligt följande: Jag föreslår stämman alt. Kongressen alt. Årsmötet.

1. Att…
2. Att…
3. Att …

Underteckna motionen med ditt namn, titel, förbundsregion och ev. underenhet. Glöm inte adress, e-post och telefonnummer. Skicka motionen till Förbundsregionen alt. Polisförbundets kansli inom rätt tid.

Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om Du har flera ämnen som Du vill ha behandlade. Däremot kan flera personer lämna in en gemensam motion. Aktiv medlem, studerandemedlem och underenheter kan motionera till både sin förbundsregion och direkt till kongressen.