Mer om hur polislönerna sätts i Region Väst

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.
Polislönerna i region Väst sätts enligt ett regionalt direktiv som företrädare för arbetsgivare och OFR/P (Polisförbundet) gemensamt ställt sig bakom. Av direktivet framgår hur de olika potterna ska fördelas i polisområden och regionala enheter. Det handlar om både nationellt bestämda satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar:

Som grund ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen gör både chef och medarbetare tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

När avstämningssamtalen är avklarade ska cheferna nu ta fram förslag på nya löner – ett förslag som sedan förhandlas regionalt i mitten av maj. Först därefter får var och en besked om utfallet.

Det har kommit många frågor om direktivet och om vad som ligger bakom satsningarna

Så här fördelas lönepotterna:

Poliser med mer än 6 års erfarenhet och som tjänar under 28 000 kronor (nationell satsning). Parterna är överens om att poliser efter sex års anställning ska ha individuella löner om i genomsnitt minst 28 000 kronor i månaden. De som omfattas av denna satsning är de som blev PA i juli 2010 eller tidigare och har en lön som understiger 28 000 kr. Erfarna poliser som fått stå tillbaka (regional pott, sk. färdriktning). För att främja såväl den långsiktiga kompetensförsörjningen som resultatstimulans ska polisområden och enheter prioritera poliser som både är erfarna och i hög utsträckning bidrar till verksamheten men som till följd av de senaste årens partsgemensamma överenskommelser fått stå tillbaka i sin löneutveckling. Parterna har identifierat 497 medarbetare som kan få del av denna erfarenhetspott.


Om denna färdriktning har frågorna varit flest:
-Hur har de 497 identifierats? Parterna har efter en kartläggning av lönenivåerna enats om en grupp individer (de 497), de har 20 tjänsteår eller mer samt en lön understigande 34000. Det har avsatts en särskild pott till denna grupp. Direktivet beskriver också hur differentieringen avseende denna grupp ska genomföras samt förfarande om någon av dem inte presterar på arbetet. Polisförbundet försäkrar dock att det inte kommer vara möjligt att en av de 497 blir ”bortglömd”, det kommer vi ha kontroll på.

Viktigt att förstå för de som inte är med i denna färdriktning, dra inte slutsatsen att parterna inte tycker att ni är erfarna och bidrar i hög grad till verksamheten. Anledningen är en annan, nämligen att det inte gick att frigöra medel för en större grupp.

PO Halland (regional pott, sk. färdriktning). Polisområde Halland tillförs extra medel för en strukturell höjning av vissa medarbetare.


Denna färdriktning gäller endast medlemmar som var placerade i PO Halland vid revisionsdatumet.

Satsning beträffande särskilt prioriterade område (nationell satsning). Vid sidan av lönerevisionen finns en satsning på de medarbetare som är placerade i de särskilt prioriterade områdena. Satsningen träffar samtliga medarbetare som kommit till dessa områden sedan förgående RALS och som står under lokalpolischefens befäl.


Denna satsning innefattade i förra revisionen även IGV i hela Storgöteborg. Att de fortsatt skulle innefattas anser vi fortfarande samt att ytterligare enheter tillförs. Där har Polisförbundet hittills inte nått ända fram.

Sammantaget ger den nationella fördelningen ett värde på 2,45 procent, men för regionerna är värdet något högre – 2,48 procent för region Väst – på grund av att Noa och de nationella avdelningarna fått stå tillbaka i den här lönerevisionen till förmån för regionerna.

Uppgörelsen gäller enbart medlemmar i Polisförbundet och de som ingår i lönerevisionen per den 1 oktober 2016.

Detta innebär full retroaktivitet från och med 1 oktober 2016.