Kongress, vad är det?

Kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas vartannat år. Kongressen har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner.

Andra uppgifter för kongressen är bland annat att:

• välja förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen samt revisorer vart fjärde år
• behandla revisorernas granskning av Polisförbundets verksamhet det år ny förbundsstyrelse ska väljas
• granska Polisförbundets ekonomi och förvaltning
• fastställa förbundsavgift och godkänna budget
• fastställa arvoden och ersättningar mm enligt § 11 i stadgarna
• besluta om eventuell ändring av Polisförbundets stadgar.
Motioner

Utveckling är en viktig ledstjärna i Polisförbundets arbete. Som aktiv medlem eller studerandemedlem kan du påverka förbundets utveckling genom att skriva ned och skicka in dina förslag i form av en eller flera motioner. 1 april 2016 är sista dagen för motioner att ha inkommit till förbundskansliet. Motioner som skickas in efter detta datum överförs till nästkommande kongress. Besluten fattas i plenum – det vill säga när hela kongressen är samlad i september. Men först delar ombuden upp sig i olika grupper som ägnar några timmar åt att diskutera motioner som rör olika teman – till exempel lön, arbetsmiljö, yrkespolitik och interna frågor. Dessa områdesvisa diskussioner på representantskapet kallas för tematorg. Tematorgen kom till för att skapa större utrymme för diskussion och debatt innan beslut fattas. Motioner ska innehålla minst en så kallad att-sats (som i ”föreslår att…”). Dessa kan avslås eller beviljas, men ibland beslutar representantskapet inget av detta, utan slår istället fast att motionen – eller att-satsen – ska anses besvarad. I så fall beror det oftast på att förbundsstyrelsen redan arbetar med frågan eller att motionärens önskemål redan är uppfyllt. En motion måste vara underskriven med medlemmars för- och efternamn för de som står bakom motionen, och inte med turlag, enhet eller annan gruppering.

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen har rätt att lägga fram olika förslag som kongressen ska besluta om.
Ju fler medlemmar ett förbundsområde har, desto fler ombud får förbundsområdet skicka till kongressen. De minsta förbunds- områdena har rätt att skicka två ombud var medan de tre största förbundsområdena Stockholm, Väst och Syd skickar mellan 20 och 25 ombud var.
Det sammanlagda antalet ombud brukar vara omkring 130. Vid kongressen deltar också förbundsstyrelsen och de valda revisorerna. Polisförbundets medlemmar får närvara så långt utrymmet i möteslokalen medger och anmäler sig då som ”åhörare”.

Kongressen 2016

Kongressen kommer äga rum i Upplands-Väsby den 20-22 september. Ett antal motioner som behandlats på Region Västs stämma kommer att behandlas under kongressen. Ombud och ersättare från Region Väst har i de motionerna stämmans beslut som grund för vad medlemmar tycker i frågan och kommer därmed rösta i stämmans beslutade linje. Samtliga ombud och ersättare som ska delta på kongressen har träffats vid ett par tillfällen och diskuterat och behandlat samtliga motioner och att-satser. Vi har kommit fram till ett förslag till beslut i varje enskild att-sats. I de fall där vi inte är eniga med Förbundsstyrelsens förslag kommer vi tala för vår uppfattning i tematorgen och om så behövs även i plenum.

Polisförbundet Region Västs stämma 2016 valde 20 ombud till Kongressen 2016. Man valde också ett antal ersättare. Av stämman valda ombud som kommer att delta på kongressen 2016: Katharina von Sydow, Fredrik Rudbäck, Björn Johnsson, Louise Kristensson, Mattias Jönsson, Kent Darrell, Emelie Risberg, Håkan Bylin, Anna Allard, Arne Bykander, Jens Ahlstrand, Jonny Klintefjord, Katharina Christiansson, Lena Glembring, Maria Borgström, Michael Mossberg, Raymond Coleman, Sven Gardell, Thomas Petersson och Yvonne Kärnheim Bengtsson. Av stämman valda ersättare som kommer delta på kongressen 2016: Fredrik Johansson, Magnus Olsen och Lars Oscarson.

Mer information om kongressen finns på:
http://www.polisforbundet.se/om-oss/kongress/

Här hittar du alla handlingar och motioner som kommer behandlas på kongressen:
http://www.polisforbundet.se/om-oss/kongress/kongressen-2016/material-till-kongressen-2016/

Vi kommer kontinuerligt uppdatera vår hemsida under kongressen. Följ arbetet på www.polisforbundetvast.se