HSO Björn Johnsson berättar om AFS 2015:4

Hej alla!

Den 31 mars i år började Arbetsmiljöverkets nya författningssamling, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, att gälla. Den har kommit till för att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.

Föreskriften hanterar viktiga områden, till exempel att det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vikten av att motverka en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidsförläggningen inte ska leda till ohälsa.

I föreskriften kan man vidare bl.a. läsa om krav på att chefer och arbetsledare dels ska ha kunskap om, men även ges förutsättningar att, förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling,

Även om de områden som berörs inte är nya för oss, så har det i många fall varit utvecklingsområden med stort behov av att formaliseras. I en tid när den psykosociala ohälsan generellt i landet stiger så är det här frågor som förtjänar att stå i fokus, framförallt ur den enskildes perspektiv men förstås även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att sedan Rom inte byggdes på en dag kan alla och envar förstå, men det här är en viktig pusselbit för att vi systematiskt ska kunna arbeta med att identifiera och hantera områden där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte håller måttet, och som en konsekvens därav, riskerar att leda till ohälsa och olycksfall.

Man kan inte nog understryka värdet av att arbetsgivare, arbetstagare, fack och skyddsorganisation vävs in i det arbete som den nya föreskriften tar avstamp i. Ett exempel på en sådan fråga är hur vi ska gå tillväga för att identifiera en ohälsosam arbetsbelastning. Det krävs ett samarbete mellan våra olika roller för att vi tillsammans ska finna vägar för hur vi dels identifierar men sedan även omhändertar frågan på ett för alla positivt sätt.

Utbildningar och information kring den nya föreskriften har redan påbörjats i olika former och föreskriften kommer så småningom att bli en naturlig och viktig del i arbetsmiljöarbetet inom svensk polis.

Se länk till föreskriften här på hemsidan.

Var rädda om er!

Björn Johnsson
Samordnande Huvudskyddsombud
Region Väst