De Centrala Förhandlingarna är igång

Nu har förhandlingarna på central nivå dragit igång på allvar. Förhandlingar med arbetsgivarverket är inplanerade till 31/8, 1/9, 5/9, 7/9, 12/9,14/9, 20/9, 22/9 och 27/9. Det nuvarande avtalet löper ut den 30/9. Förhandlingarna på central nivå rör polislöner vad avser individgaranti och fackets inflytande över lönesättningen. Vi förhandlar först ramarna och hur det gemensamma ramavtalet ska se ut för staten. Hur mycket pengar som ska avsättas till lönelyft för poliser kommer hanteras i förhandling med Polismyndigheten när de centrala förhandlingarna är klara. På frågan om hur långt ifrån varandra vi står i våra yrkanden svarar förhandlingschefen för Polisförbundet Niklas Simson att ”Det finns en del för oss att jobba med!”

Nedan presenteras avtalsrörelsen steg för steg och yrkandena i sin helhet.

Avtalsrörelsen steg för steg:

1. Lyssna och analysera – förväntningar inom Polisförbundet
Medlemmar skriver motioner och Kongressen sätter riktningen. Förbundsstyrelsen analyserar och fortsätter att lyssna på medlemmar och förtroendevalda.

2. Gemensam plattform med samverkande förbund
Före förhandlingarna med arbetsgivaren måste flera fackförbund komma överens om inriktningen. Inte bara inom Polisen utan inom hela staten. Polisförbundet samarbetar inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) med Tull-Kust, Officersförbundet, ST, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Ledarna och Försvarsförbundet. Samordning görs även med Saco-S och SEKO.

3. Yrkanden
Tillsammans presenterar fackförbunden ett antal krav och frågor att förhandla om. Fackförbundens yrkanden lämnas till Arbetsgivarverket, som också lämnar sina yrkanden till fackförbunden.

4. Förhandling
När fackförbunden och Arbetsgivarverket har gått igenom yrkandena börjar förhandlingarna.

5. Centralt avtal (RALS)
RALS är ett centralt avtal för hela statsförvaltningen och tecknas mellan OFR S/P/O och Arbetsgivarverket. Avtalet är mer generellt och reglerar till exempel hur lönebildningen ska gå till och vad som händer om parterna inte kommer överens ute på myndigheterna.

6. Lokalt avtal (Polis-RALS)
När RALS-avtalet är tecknat för alla statsanställda förhandlar Polisförbundet, utifrån RALS-avtalets riktlinjer, med Polismyndigheten om villkor för lön och i förekommande fall även övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester m.m.)

7. Din lön förhandlas slutligen