Arbete för säkrare arbetsmiljö på polisens inomhusskjutbanor

I förra veckan la polisens nationella huvudskyddsombud, Emma Cronberg, in en skyddstopp för vistelse i Polismyndighetens inomhusskjutbanor. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsstoppet i fredags. Nu fortsätter arbetet för att säkra inomhusmiljön på polisens skjutbanor.

Den 14 juni fick Emma Cronberg, polisens nationella huvudskyddsombud, information om att mätningar vid Kronobergs skjutbana i Stockholm påvisade risk för akut förgiftning samt explosionsrisk. Anmälningar från andra platser stämmer överens med de effekter som uppstår när man exponeras för de giftiga ämnen som påträffades vid mätningen i Kronoberg.

Det var anledningen till att jag gjorde bedömningen att det fanns risk för liv och hälsa som var allvarlig och omedelbar. Jag la därför in ett skyddsstopp för all verksamhet vid Polismyndighetens inomhusskjutbanor.​​​

Arbetsmiljöverket hävde stoppet i fredags. Arbetsmiljöverket bedömde att det inte gick att påvisa att det förelåg omedelbar fara för liv och hälsa. Det är svårt att bevisa eftersom den omedelbara exponeringen av gifterna riskerar att ge konsekvenser så som cancer och lungsjukdomar på sikt. Skyddsorganisationen fortsätter därför att aktivt jobba med frågorna. Vi har exempelvis medicinska kontroller, städrutiner, obligatoriska ventilationskontroller (OVK), luftflödesmätningar och mätningar av giftiga ämnen att hantera vidare.

För inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg gäller tillsvidare nyttjandeförbud tills dessa att kontroller, utvärdering av situationen och uppdatering av rutiner skett.

Arbetsgivaren har under förra veckan påbörjat ett arbetsmiljöarbete gällande polisens skjutbanor, både utifrån kort och på lång sikt. Besiktning enligt OVK ska göras enligt de föreskrifter (funktion och egenskaper) som gällde när ventilationssystemet togs i bruk.

Problemet är att besiktningen inte svarar på om ventilationen är dimensionerad för den verksamhet som bedrivs i lokalerna idag. Ju äldre ventilationssystem, desto mer inaktuell blir mätningen ur hänseende om systemet lever upp till verksamhetens behov. Kompletterande undersökningar och ytterligare åtgärder kommer därför att behöva vidtas.

Enligt arbetsgivaren ska OVK för landets inomhusskjutbanor vara insamlade på onsdag 2017-06-21 för sammanställning. En projektgrupp har startat och ska ha möte på torsdag 22 juni. Skyddsombudsorganisationen finns representerad i projektgruppen.

Vad ska jag göra om jag tror jag blivit exponerad?

Ni som får hälsoproblem vid arbete på inomhusskjutbana – skriv arbetsskada. Ni som upplever oro och risker vid arbete på inomhusskjutbana – skriv tillbud. Se information på intrapolis gällande LISA-anmälningar och skjutbanor.