6:6a avseende behovet av biträdande chefer

Den 25/5 lämnade skyddsorganisationen in en framställan till regionpolischefen med stöd av AML 6:6a gällande behovet av biträdande chefer i vår region. Framställan är sprungen ur ett behov som blivit tydligare och tydligare allteftersom tiden gått.

Den information som kommit till Polisförbundet avseende chefers arbetsmiljö i region väst visar tydligt på ett behov av en biträdande kraft som är med och delar vardagen. Regionsledningen har försökt omhänderta frågan genom att tillsätta chefsstöd och med hjälp i administrationen men det som kvarstår är ett behov av att kunna dela ansvaret med någon som bl.a. är närvarande, är en tydlig chef med ett tydligt mandat att fatta beslut och som delar de rum och forum som chefen rör sig i. Det handlar även om andra delar som är avlastande, att kunna vara frånvarande från arbetsplatsen utan att känna en oro för att inte någon annan är där och är just delaktig och tillgänglig. Det handlar inte enbart om tillfällen då chefen har semester, är sjuk eller är borta på möten och utbildning, det handlar lika mkt om att kunna bolla frågorna med någon som har kompetens och kännedom om arbetsplatsen. Det här är till syvende och sist inte enbart en arbetsmiljöfråga för chefen, konsekvenserna när förutsättningarna för att vara chef inte harmonierar med uppdraget, riskerar till slut att bli en arbetsmiljöfråga även för övriga kollegor och medarbetare på arbetsplatsen.

Björn Johnsson
Regionalt sammankallande huvudskyddsombud